top of page

Co k ohlašování potřebujete?

Zákon 183/2006 Sb. §104 odst. 1. písm. d)  říká, že ohlášení je nutné u staveb do 70 m2 (tj. 4x kontejner, 2,4x6m každý).

​Ohlášení musí obsahovat následující:

 • druh a účel záměru

 • identifikaci pozemku

 • identifikaci oznamovatele

 • popis záměru

 • u dočasné stavby se uvádí doba trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění

 • pokud oznamovatel není majitelem pozemku, pak se přikládá i souhlas k provedení stavebního záměru (souhlas vlastníka je vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo do projektové dokumentace. To je případ, kdy ohlášení za Vás řešíme my.)

 • územní souhlas (pokud stavební úřad není zároveň orgánem územního plánování, tak na jeho udělení má příslušný orgán 30 dní) 

 • situační výkres, ve kterém je stavba zakreslena a jsou v něm vyznačeny souhlasy sousedů

 • stanovisko vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení (pokud tedy chcete stavbu napojovat do sítě, a/nebo aby k ní vedla zpevněná cesta přímo z cesty veřejné)​

 • vyjádření Odboru životního prostředí, že posouzení se nevyžaduje

 • dokument o shodě vlastností výrobku s požadavky na stavby (dodává výrobce)

 • technická dokumentace (dodává výrobce)

 • způsob vypouštění odpadních vod (kanalizace / povrchová voda / podzemní voda)

 • identifikace zpracovatele projektové dokumentace 

Územní souhlas může být vydán stavebním úřadem ve spojení s vydáním souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, a to pokud je úřad zároveň orgánem územního plánování. Pro potřeby územního souhlasu se posuzuje, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací (ta je k nahlédnutí na všech stránkách obce). Tento souhlas je platný po dobu 2 let.

Dále připojujete projektovou dokumentaci (tu Vám nachystá projektant), která obsahuje:

 • průvodní zprávu

 • souhrnnou technickou zprávu

 • situační výkres

 • dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení

 • dokladovou část

Stavební úřad má po odevzdání formuláře 30 dní na jeho schválení.

K zamítnutí dochází jen pokud v něm úřad nalezne nějakou chybu, nebo není úplný.

To pak požádá o nápravu, se kterou Vám poradí. Takže se není čeho bát.

 

Upozornění: Pokud se úřad dozví, že stavba stojí dříve, než je oficiálně ohlášení přijaté a schválené, nařídí Vám stavbu odstranit.

Pokud je stavební úřad zároveň orgánem územního plánování, je zapotřebí formulář, který je ke stažení ZDE.

bottom of page