top of page

Obchodní podmínky

společnosti Hranatá řešení s.r.o.

IČO: 192 911 16, se sídlem Na Hrázi 25/6 Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 92483 (dále jen jako „Hranatá řešení“)

I. Vymezení základních pojmů

 • Fakturou“ se rozumí daňový doklad vystavený společností Hranatá řešení v souladu s ustanovením § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

 • Kupní cena“ je cena, kterou se Kupující zavazuje uhradit za jím objednané Zboží / Služby.

 • Kupní smlouva“ je smlouva, kterou Kupující uzavřel se společností Hranatá řešení za účelem realizace nákupu Zboží / Služeb; stejně tak je za Kupní smlouvu považována Objednávka, kterou Prodávající vytvořil po předchozí domluvě s Kupujícím.

 • Kupujícím“ se rozumí fyzická či právnická osoba, která kupuje Zboží / Služby od společnosti Hranatá řešení.

 • Podmínky“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti vyplývající z nákupu Zboží a Služeb od společnosti Hranatá řešení.

 • Prodávající“ je společnost Hranatá řešení s.r.o., IČO: 192 911 16, se sídlem Na Hrázi 25/6 Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 92483.

 • Služby“ jsou veškeré odborné, specializované nebo profesionální činnosti, práce nebo asistence poskytovanou společností Hranatá řešení s.r.o. svým zákazníkům výměnou za odměnu. (Jedná se především o montáže staveb, instalace el. a plynových zařízení, poradenství ohledně legalizace staveb, a logistické služby)

 • Webová stránka“ je internetová stránka společnosti Hranatá řešení, tj. www.hranata-reseni.cz

 • Zbožím“ je jakákoli movitá věc, kterou Hranatá řešení nabízí k prodeji Kupujícím, zejména pak obytné a lodní kontejnery, zimní zahrady a vrátnice.

II. Předmět obchodních podmínek

 • Tyto Podmínky platí pro veškeré transakce a smluvní vztahy mezi společností Hranatá řešení a Kupujícím.

 • Tyto Podmínky jsou považované za akceptované při uzavíraní Kupní smlouvy se společností Hranatá řešení.​

 • Na tyto Podmínky je před uzavřením Kupní smlouvy / potvrzením Objednávky Kupující upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na Webových stránkách. Uzavřením Kupní smlouvy / potvrzením Objednávky potvrzuje Kupující, že se s Podmínkami důkladně seznámil, a že s nimi souhlasí.

 • Společnost Hranatá řešení si vyhrazuje právo měnit, či doplňovat znění Podmínek. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich oznámení na Webových stránkách společnosti Hranatá řešení.

 • Vztah mezi Kupujícím a společností Hranatá řešení se ale řídí těmi Podmínkami, které byly zveřejněné a platné v době uzavření Kupní smlouvy / potvrzení Objednávky. Nové verze Podmínek zveřejněných po datu později se na smlouvu ani dohodu nevztahují.

III. Uzavření Kupní smlouvy

 • K uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází jedním ze dvou způsobů.

 1. Kupní smlouvou, kterou Prodávající zaslal Kupujícímu, a Kupující ji stejnou cestou potvrdil.​

 2. Objednávkou, kterou Prodávající zaslal Kupujícímu, a Kupující ji stejnou cestou potvrdil.

 • Všechny dokumenty zasílané mezi Kupujícím a Prodávajícím mohou být, dle přání Kupujícího, zasílané elektronicky, písemně, či poštou.

 • Jakákoli změna Kupní smlouvy, nebo Objednávky, je v době po uzavření Kupní smlouvy možná výhradně po vzájemné dohodě.

 • Nedílnou součástí Kupní smlouvy / Objednávky jsou tyto Podmínky.​

 • Každá kupní smlouva / Objednávka je uzavírána v českém jazyce.

 • Uzavřená Kupní smlouva je archivována společností Hranatá řešení v elektronické a tištěné podobě. Po dobu archivace bude smlouva Kupujícímu na požádání zpřístupněna. Zpracování osobních údajů Kupujícího se pak řídí platnými podmínkami Ochrany osobních údajů, dostupnými na https://www.hranata-reseni.cz/ochrana-osobnich-udaju.

IV. Práva a povinnosti Prodávajícího

 • Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží a Služby v dohodnutém množství, kvalitě, a dodací lhůtě.

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, pokud mu Kupující neuhradil své závazky ve splatné lhůtě, na které se předem písemně domluvili.

 • Prodávající je oprávněn, po dohodě s Kupujícím, dodat předmět koupě (nebo některou jeho část) i před stanovenou dodací lhůtou.

 • Prodávající je oprávněn dobu dodání prodloužit v závislosti na výskytu objektivních okolností, která brání dodání v původně stanovené lhůtě. Za objektivní okolnosti se považují takové okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího a nebyly známy při uzavření smlouvy, jako např. vyšší moc, změna právních předpisů, či prodlení dodavatele Prodávajícího.

 

 • Prodávající je povinen na nutnost prodloužení dodací lhůty Kupujícího upozornit bez zbytečného odkladu. Prodloužení doby dodání není porušením smluvní povinnosti Prodávajícího.

​ 

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, pokud: ​

  • došlo-li k vytvoření a/nebo potvrzení objednávky zjevnou systémovou poruchou počítačové sítě, softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru,

  • byla-li objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací adresu,

  • byla-li objednávka učiněna Kupujícím, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu,

  • v době mezi jejím uzavřením a plněním, se pořizovací cena Zboží či dopravy zboží zvýšila o více než 10 %,

  • je-li objednané Zboží již vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným Zbožím,

  • pokud mát být Zboží Prodávajícímu dodáno třetí osobou, přičemž tato třetí osoba není schopna předmětné Zboží Prodávajícímu dodat.

 

 • V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, má společnost Hranatá řešení povinnost neprodleně o tomto informovat Kupujícího. Pokud již Kupující zaplatil Kupní cenu, ta mu bude vrácena v plné výši.

 • Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy jedné ze smluvních stran, všechny peněžní prostředky, které má vrátit poslat zpět na číslo účtu, které mu Kupující poskytnul.

 • Prodávající má povinnost uhradit Kupujícímu náklady na dopravu vráceného vadného Zboží. Pokud však Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který mu společnost Hranatá řešení nabídla, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. (§ 1832 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník)

V. Práva a povinnosti Kupujícího

 • Kupujícího má povinnost Zboží a Služby převzít a uhradit Prodávajícímu předem dohodnutou Kupní cenu.​

 • Kupující jiného Zboží než lodního kontejneru není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pokud jí Prodávající neporušil, tzn. dodal Zboží a Služby v dohodnutém množství, kvalitě a dodací lhůtě, která byla prodloužena max. o dobu, kterou tyto Podmínky Prodávajícího opravňují.

 • Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pokud dojde k prodloužení sjednané doby dodání o více než 1 měsíc. 

 • Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením, např. emailem, či SMS zprávou.

 • Pokud máte jakýkoliv problém, nebo stížnost, napište nám prosím na reklamace@hranata-reseni.cz, spolu ho co nejlépe a nejrychleji vyřešíme. Na stejnou emailovou adresu se prosím obraťte také pokud s námi chcete řešit jakoukoliv reklamaci, potřebujete s čímkoliv poradit, nebo služby našeho šikovného týmu poprodejního servisu.

LODNÍ KONTEJNERY

 • Kupující lodního kontejneru je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od dne, kdy Zboží převzal.

 • Pokud Kupující lodního kontejneru uplatní své právo na odstoupení od Kupní smlouvy, bude mu navrácena uhrazená záloha / Kupní cena v plné výši.​

 • Pokud Kupující lodního kontejneru uplatní své právo na odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů po převzetí Zboží, má dle zákona povinnost do 14 dnů od dne odstoupení od Kupní smlouvy Zboží vrátit. (§ 1831 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník)

 • Kupující se může s Prodávajícím dohodnout, že Prodávající si Zboží sám vyzvedne. Kupující však může také Zboží Prodávajícímu poslat sám.

 • Pokud Kupující lodního kontejneru odstoupí od Kupní smlouvy po převzetí bezvadného Zboží a bude jej vracet Prodávajícímu, dopravu Zboží hradí Kupující.

 • Pokud však Kupující lodního kontejneru odstoupí od Kupní smlouvy po převzetí vadného Zboží a bude jej vracet Prodávajícímu, dopravu Zboží hradí společnost Hranatá řešení.

 • Za voděodolnost lodních kontejnerů ručí společnost Hranatá řešení až jeden rok (pokud však vada nebyla způsobena nevhodným používáním).

OSTATNÍ STAVBY

 • Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pokud nesouhlasí s prodloužením sjednané doby dodání, která by byla o více než 1 měsíc později. ​

 • Pokud Kupující uplatní své právo na odstoupení od Kupní smlouvy, bude mu navrácena uhrazená záloha / Kupní cena v plné výši.

 • Kupující není oprávněn odstupovat od Kupní smlouvy ani vracet bezvadné převzaté Zboží pokud se nejedná o lodní kontejner. (Je to z toho důvodu, že naše stavby jsou vyrobeny dle Vašich unikátních požadavků a nelze je tedy prodat nikomu jinému. Pokud je stavba v bezvadném stavu, tak jednoduše řečeno, není důvodu, a ani k tomu není opora v zákoně, abyste nám stavbu vraceli, také viz. § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník)

 • Za Zboží poskytnuté výrobcem ručí výrobce.

SLUŽBY

 • Kupující není oprávněn odstupovat od Kupní smlouvy zahrnující poskytování služeb, jestliže již byly v plném rozsahu poskytnuty, viz. § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

 • Za Služby poskytnuté společností Hranatá řešení ručí společnost Hranatá řešení.

 • Za Služby poskytnuté naší spolupracující projekční kanceláří ručí společnost COHAB Cosy Habitation s.r.o., IČO: 021 888 30, se sídlem Viniční 3067/240, Židenice, 615 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80544.

VI. Dodací podmínky

 • Prodávající je povinen dodat Kupujícímu jím zakoupené Zboží prostřednictvím svého smluvního dopravce.

 • Prodávající je povinen písemně (postačí email, nebo SMS zpráva), a s dostatečným předstihem, Kupujícímu předat tyto informace:

  • datum a čas příjezdu

  • místo dodání (Kupujícímu pro kontrolu)

  • způsob vyložení (jeřáb / auto s rukou)

  • telefonní kontakt(y) na toho, kdo bude Zboží dovážet

 • Prodávající je oprávněn sdílet s dopravcem informace o Kupujícím a Zboží v rozsahu nezbytném pro dodání a vyložení Zboží.​

 • Pokud Kupující souhlasí s informacemi ohledně dodávky Zboží, včetně uvedeného místa dodání, je povinen Prodávajícímu informace potvrdit.

 • Prodávající je oprávněn nedodat Zboží do té doby, dokud mu Kupující nepotvrdí jím zaslané informace ohledně dodání Zboží.

 • Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu správnou adresu dodání. Pokud kvůli chybné adrese nemůže být Zboží dodáno, bude neprodleně kontaktován, aby tuto chybu nejen napravil, ale případně tímto vzniklé náklady Prodávajícímu uhradil.

 • Kupující je povinen zajistit dopravci Zboží takové podmínky, aby mohl Zboží dovézt a vyložit na místo určení.
  Detailní informace o těchto podmínkách se dočtete ZDE.

 • Pokud Kupující nezajistí dopravci takové podmínky, aby mohl Zboží dovézt a vyložit, má povinnost uvést jiné místo, kam Zboží může být vyloženo.

  • Pokud touto chybou Kupujícího vzniknou Prodávajícímu náklady, Kupující je povinen je uhradit.

  • Pokud Kupující neuvede jiné vhodné místo, Prodávající je oprávněn na náklady Kupujícího Zboží odvézt a uskladnit dokud Kupující nezjedná nápravu.

Přebírání zboží

 • Při přebírání Zboží je Kupující povinen vždy zkontrolovat, zda obal, ve kterém je Zboží zabalené není poškozený. Pokud je obal v pořádku, Kupující je povinen po přebrání Zboží podepsat předávací protokol, a tím potvrdit, že Zboží bylo v pořádku předáno.

 • Pokud Kupující zjistí, že obal byl při přepravě poškozen, má povinnost neprodleně o tomto faktu informovat Prodávajícího na telefonním čísle 724 219 414. O poškození zároveň zapíše záznam do předávacího protokolu a pořídí fotodokumentaci škody, kterou zašle společnosti Hranatá řešení, která tento problém bude řešit.

 • Kupující je oprávněn převzat si Zboží až v okamžiku, kdy za Zboží uhradil plnou výši Kupní ceny, pokud se s Prodávajícím písemně nedohodl jinak.
  (Tento bod je zde z toho důvodu, že chceme předejít situaci, kdy nám zákazník z nějakého důvodu nezaplatil. My bychom pak byli jak bez Zboží, tak bez peněz. Zákazník je chráněn zákony a reklamačním řádem, Prodávající bohužel ne. Děkujeme za pochopení.)

 

Když si Kupující chce vyzvednout Zboží sám

 • Pokud je to možné, Kupující je oprávněn si na vlastní náklady Zboží vyzvednout sám, nebo prostřednictvím třetí osoby.

 • Kupující je oprávněn si vyzvednout Zboží sám pokud bylo již dovezeno a uskladněno v České Republice.

 • Kupující je povinen písemně (postačí email, nebo SMS zpráva), a s dostatečným předstihem, Prodávajícímu předat tyto informace:

  • datum a čas vyzvednutí

  • způsob vyzvednutí Zboží (jeřáb / auto s rukou)

  • identifikaci třetí strany, která má pro něj Zboží vyzvedávat (tzn. IČ, nebo číslo OP)

  • telefonní kontakt na toho, kdo bude Zboží vyzvedávat.

 • Bez výše uvedených informací nebude Zboží vydáno.

 • Kupující je oprávněn si Zboží vyzvednout sám pokud Prodávajícímu předal výše uvedené informace a ty mu byly Prodávajícím potvrzené.

 • Kupující není oprávněn si Zboží odvézt, pokud k tomuto nemá předem souhlas Prodávajícího.
  (Tento bod je zde pro případy, že Kupující nedá Prodávajícímu úplné informace, nebo je nepředá včas. Chceme tím předejít předání třetí osobě, kterou jste neposlali Vy, aby Vám Zboží nikdo neodcizil. A také chceme předejít situaci, že nám dáte vědět jen malou chvilku před příjezdem, kdy my nemusíme mít Zboží a dokumenty k němu pro Vás ještě nachystané. Nechceme Vás nechat čekat, a ani aby Vám z toho vznikly nějaké další náklady za prostoje. Dejte nám tedy prosím včas vědět, my všechno potvrdíme a nachystáme k Vaší spokojenosti. Děkujeme.)

VII. Cenové a platební podmínky

 • Pokud Prodávajícímu vznikne jakýkoliv finanční závazek vůči Kupujícímu, je povinen jej uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní, viz. článek IV.

 • Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu Kupní cenu a zálohy, na kterých se dohodly v Kupní smlouvě, stejně tak veškeré další závazky, na kterých se spolu písemně dohodly a to ve splatné lhůtě.

 • Kupní smlouva obsahuje měnu, způsob platby a splatnost. 

 • Kupující je oprávněn uhradit své závazky vůči Prodávajícímu v hotovosti, nebo bankovním převodem.

 • Platby v hotovosti jsou omezeny zákonem na 270,000 Kč (§ 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti).

 • Kupní cena nezahrnuje dopravu, ani případné náklady na legalizaci stavby. Tyto služby se vždy dojednávají a hradí zvlášť.

 • Kupní cena zahrnuje montáž, asistenční službu, a poprodejní servis.

 • Poprodejní servis je součástí Kupní ceny po dobu 1 roku. Po uplynutí této lhůty bude materiál, práce a doprava na místo zpoplatněna.

 • Asistenční služby nejsou nijak časově omezeny. Pokud jste se jednou stali naším zákazníkem, jsme tu navždy pro Vás jak na asistentka@hranata-reseni.cz, tak na + 420 724 219 414.

 • Poprodejní servis a asistenční služby se vztahují na všechny typy Zboží a Služby, které společnost Hranatá řešení nabízí svým zákazníkům.​​

VIII. Zodpovědnost za škody a vlastnická práva

 • Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, který Kupující, nebo jím pověřená třetí osoba, která pro něj Zboží vyzvedává, potvrdil podepsáním předávacího protokolu.

​.

 • Zboží zůstává ve výlučném vlastnictví Prodávajícího až do okamžiku splacení Kupní ceny Kupujícím v plné výši.

IX. Práva z vadného plnění

 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží nemá při převzetí žádné vady. Pokud se s Kupujícím předem nedohodl jinak.

 • Prodávající totiž neodpovídá za vady, o kterých Kupující věděl už v době před převzetím Zboží. Tyto vady jsou uvedeny v předávacím protokolu. (Tento bod se prakticky uplatňuje jen u použitých lodních kontejnerů, u kterých se vady očekávají a byly zohledněny při stanovování Kupní ceny.)

 • Prodávající také odpovídá Kupujícímu za montáž a instalaci Zboží, kterou provádí společnost Hranatá řešení (a ne sám Kupující).

 • Pokud Kupující odhalí na Zboží skrytou vadu, je oprávněn Zboží reklamovat ve lhůtě, která běží od okamžiku převzetí Zboží.

  • 2 roky u nového Zboží,​

  • 1 rok u použitého Zboží.

 • Prodávající má povinnost odstranit vadu nejpozději do 1 měsíce po jejím vytknutí. Pokud by však oprava byla příliš nákladná, může vadnou věc vyměnit za novou, nebo Kupujícímu nabídnout přiměřenou slevu.

 • Kupující je oprávněn vyžadovat po Prodávajícím přiměřenou slevu, pokud vadu nelze opravit, nebo se projevuje opakovaně.​

 • Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, pokud skrytou vadou Prodávající porušil Kupní smlouvu podstatným způsobem a není schopen sjednat nápravu.

 • Kupující není oprávněn Zboží reklamovat, pokud vzhledem k povaze Zboží nebo vady bylo zřejmé, že vada nebyla přítomna v okamžiku převzetí Zboží, (viz. § 2161 odst. 5 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník).

 • Pokud Kupující odstranil vadu na Zboží svépomocí, tak není oprávněn po Prodávajícím vymáhat ani slevu na Zboží ani proplacení takto vzniklých nákladů.

 • Pokud Kupující odstranil vadu na Zboží najmutím třetí osoby, aby tuto vadu odstranila, a/nebo nákupem materiálu, tak je oprávněn vymáhat proplacení takto vzniklých nákladů jen do té výše, za jakou by ji odstranila Hranatá řešení s.r.o. (Proto prosím případné vady ihned oznamujte nám. My je bezplatně vyřešíme. Pokud se do odstraňování vad pustíte samy a pak nám pošlete účet, nemůžeme Vám zaručit, že bychom to nebyli schopni vyřešit levněji, a tudíž bychom Vám náklady nemohli proplatit v plné výši.)

Co je to vada? (Podle § 2161 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník)

 • Vada znamená, že zboží neodpovídá množství, jakosti a funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem.

 • Vadou je, když Zboží není dodáno s ujednaným příslušenstvím.

 • Vadou Zboží je, pokud neodpovídá právním předpisům a technickým normám.

 • Vadou Zboží je, pokud neodpovídá jakostí nebo provedením předloze poskytnuté před uzavřením Kupní smlouvy.

Co vada není? (Podle § 2167 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník)

 • Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 • U použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

X. Montáže

 • Pokud společnost Hranatá řešení provádí montáž a instalaci Zboží, nese za ní plnou zodpovědnost. Z tohoto důvodu, je společnost oprávněna odmítnout montáž a instalaci provést v případě, kdy Kupující svůj pozemek nenachystal tak, jak mu bylo Prodávajícím nařízeno. Návod k nachystání pozemku pro usazení a montáž stavby je uveden ZDE.

 • Pokud Zboží a montážní tým, dle předchozí domluvy, dorazí na místo určení, kde zjistí, že nelze bezpečně Zboží vyložit, usadit a provést jeho montáž, tak Zboží odveze a uskladní na jiném vhodném místě dokud Kupující nezjedná nápravu.

  • Pokud touto chybou Kupujícího vzniknou Prodávajícímu náklady, Kupující je povinen je uhradit.

  • (Ničeho se ale nebojte, pokud máte patky správně rozložené a v přesné výšce, a pokud máte přípojky do inženýrských sítí na správném místě, tak by s montáží neměl být žádný problém. Pokud byste si byli ohledně čehokoliv nejistí, naše asistenční služba - poradí, pomůže, vyřeší.)

XI. Řešení sporů

 • Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde ke vzniku sporu vyplývajícího z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz

XII. Závěrečná ustanovení

 • Smluvní vztahy vyplývající z Kupní smlouvy se řídí v částech neupravených Kupní smlouvou příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 • Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 • V situaci, kdy nepředvídatelná výjimečná situace přetrvává po dobu delší než deset (10) dnů, má Prodávající, stejně tak i Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy. (Tento bod je tu z toho důvodu, kdyby se stalo něco opravdu výjimečně strašného, jako je například pandemie, válka, přírodní pohroma apod., co by znemožnilo plnění smluv a dohod, které jsme mezi sebou uzavřeli, abychom se mohli dohodnout, že ať už Vy nebo my musíme od prodeje upustit.)

 • Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách společnosti Hranatá řešení.

V Olomouci, dne 26.4.2023.

bottom of page